Follow Us

Biurokracja w oświacie?

Biurokracja w oświacie?

W polskim systemie oświatowym funkcjonuje szereg przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracy placówek edukacyjnych. Nauczyciel, oprócz pracy z uczniami ma obowiązek prowadzić dziennik lekcyjny i wypełniać mnóstwo formularzy zawierających dane opisowe i statystyczne.

Czy to jest nadmierna biurokracja czy konieczność? Czy zamiast zajmować się pracą papierkową nie powinien raczej poświęcić ten czas swoim wychowankom albo na samokształcenie i przygotowanie się do zajęć?

Przykładowa analiza

Na te pytania można odpowiedzieć analizując przykładowo dziennik zajęć przedszkola. Oprócz danych osobowych i obecność dzieci na zajęciach, wpisuje się tam ramowy rozkład dnia i codzienne relacje z pracy dydaktyczno-wychowawczej. A więc dziennik zajęć przedszkola dokumentuje głównie zakres wypełniania przez nauczyciela jego zadań. Podlega on kontroli dyrekcji przedszkola i wizytatorów, na tej podstawie sporządza się ocenę jego pracy. Podobne rubryki zawiera szkolny dziennik zajęć pozalekcyjnych z tym, że pracy z ich wypełnianiem jest jeszcze więcej, bo wymagana jest dodatkowo dziwna „ocena zajęć w odniesieniu do celów”.

Ocena pracy placówki

Biurokracja w oświacie?Dziennik zajęć przedszkola i dziennik zajęć pozalekcyjnych są niewątpliwie przydatne do oceny pracy placówki, ale czy na ich podstawie można określić efekty wychowawcze? Czy nie lepiej byłoby znaleźć narzędzie do zbadania jakie umiejętności i sprawności zdobyło dziecko albo czy rozszerzyły się jego zainteresowania i zdolność do poszukiwania sposobów na ich realizację? Działania nauczyciela, które opisuje wypełniając dziennik zajęć przedszkola albo dziennik zajęć pozalekcyjnych to zakres jego czynności. Ale podstawą jest rzetelność i kreatywność w ich realizowaniu. A więc zarówno dziennik zajęć przedszkola, jak też dziennik zajęć pozalekcyjnych powinien być poszerzony o informacje zwrotne od rodziców lub nauczycieli przedmiotowych. Oni, na podstawie obserwacji i dalszej pracy z dzieckiem są w stanie określić jaka była skuteczność pracy przedszkola lub celowość prowadzonych zajęć dodatkowych w szkole.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz